Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио
фотография De Heideroosjes

Название :

Boore Lul

Данные: текст песни / слова песни

Жанры :    punk   punk rock   dutch   hardcore punk   dutch punk

Видео: De Heideroosjes -  Boore Lul  

Ik bin ni perfect, ik heb zo mien kuure
Heb ik enne slechten daag, hedde hil wt te verduure
Ge mt meej ni vertelle, hoe dt ik mt laeve
Dt ik n de kerk mt goan, en woa ik um mt gaeve

Ik drink soms teveul, d wit ik nimmer wt ik zeg
D kwats ik ieder vrmmes a, ge kriegt meej nimmer weg
Door miene grote moel zeg ik aaltid net teveul
Mt ik renne vur mien laeve en bin ik wer de lul

Wowowohoooo, dit bin ik!
Toen ik p kamers zoat, woj ik aaltid gaer n hos
Hrs is m en booregat m ik veul der meej thos
Toch denk ik druk genog, ik mt in Hrs ni blieve plekke
Ik mt aalles achterloate, dt diej knammels m verekke

Vur niks en niemus tid, mien bendje is mien laeve
Aaltid mt ik m wer neme en kn ik noeijt es gaeve
En al wil ik wer studere, ut kumt der toch ni vaan
Ik krieg al herpes s ik denk aan en vaste baan

Booredurp, booretaal, boorelul!
Dt is woa ik won, wt ik proat, en hoe ik meej veul

Ze lache um mien kapsel "Mkt de kapper dt nag af"?
Dud dae ringk es oet de naas en was diej tattoe der es af
Ik lach en bitje mej en denk: `Mins val kepot!`
Owwe stroont is ni vn gold, kiek m in de pot

Geej zult meej mtte neme zo zo als ik bin
Ik wil meejzelleuf ni verandere, doa kumt niks vn in
Wt ge zid is wt ge kriegt, en dt, dt bin ik
Wandel mienen eige waeg tot den dag dt ik stik
Похожие исполнители:
Фото Heideroosjes
Heideroosjes
Фото Band Zonder Banaan
Band Zonder Banaan
Фото Janez Detd.
Janez Detd.
Фото Neuk!
Neuk!
Фото Green Lizard
Green Lizard

Опубликовать в блоге/дневнике/жж (html-код)


Опубликовать на форуме (bb-код)


Прямая ссылка на эту страницу